четвер, 18 березня 2010 р.

Верховна рада... педофілів

Саме так тепер можна називати 450 лицемірів. Чому? Справа не тільки в тому, що є дуже серйозні підстави вважати, що принаймні деякі з них розважаються з неповнолітніми. Справа в тому, що 10 березня вони успішно провалили законопроект, який ефективно забороняє секс з дітьми. Формально сексуальні розваги такого характеру заборонені. Але є лазівка в законодавстві, яка дозволяє цю заборону оминати. Так от наші депутатики вирішили цю лазівку не закривати. І чому б це???

11 коментарів:

Sandy сказав...

Яка лазівка? Добровільна згода особи, яка має 15 років і 10 місяців, на статеві стосунки? Ну все! Тепер педофілам нічого боятися! :D

Andriy сказав...

Наразі педофіли відмазуються досить просто: купують експертизу, яка підтверджує, що стосунки були не з дитиною, а зі "статево-зрілою особою". А такі стосунки жодної відповідальності не тягнуть.
Провалений законопроект вважав дитиною особу, якій не виповнилося 16. Усуваючи експертизу.

Sandy сказав...

Сто­сун­ки зі ста­те­во зрі­лою осо­бою не є пе­до­фі­лі­єю, на­віть як­що цій осо­бі не ви­пов­ни­ло­ся 16. І проб­ле­ма не в за­ко­нах, а в то­му, що всі екс­пер­ти­зи ку­пу­ю­ть­ся. Я впев­не­ний, що цей за­кон ні­як не за­шко­див би де­пу­та­там, за­те, мож­ли­во, уря­тує ба­га­тьох лю­дей від тюр­ми, яка їм би сві­ти­ла тіль­ки за те, що во­ни не спи­та­ли пе­ред сек­сом пас­порт.

Andriy сказав...

Проблема у неоднозначностях. Чітка норма в 16 років не дає можливості для махінацій. На відміну від експертизи, як ти дуже слушно зауважив. І українська екпертиза цілком може визнати кількарічну дитину буквально "секс-гігантом". Саме тому я вважаю, що усунення корумпованої експертизи є доречним.

P.S. Паспорт вимагають навіть у деяких розважальних закладах ;)

Sandy сказав...

Де­пу­тат мо­же ку­пи­ти со­бі ин­шу екс­пер­ти­зу, або зра­зу суд­дю. Це не проб­ле­ма. Проб­ле­ма в за­ко­нах, які втру­ча­ю­ть­ся в при­ват­ні спра­ви лю­дей, а го­лов­не — в лю­дях, які вва­жа­ють, що це нор­маль­но.

І те, що в роз­ва­жаль­них за­кла­дах ви­ма­га­ють пас­порт, ще не озна­чає, що це пра­ви­ль­но.

Andriy сказав...

Ок, давай по-порядку.
1) Депутату не потрібно купувати експертизу, він у нас недоторканний.
2) А от сяка-така дрібна шушера місцевого розливу уже цілком "доторканна". І продажна експертиза захищає саме цю шушеру.
3) Продажна експертиза може також застосовуватись, коли відносно когось шиють справу. Тобто, коли до в’язниці запроторюють невинну особу.
Так законодавче закріплення віку дитини ефективне у випадках 2) і 3). Тому я вважаю це позитивним в конкретних умовах України.

Тепер про закони, людей і приватне життя. Оці закони приймають депутатики, яких обрали люди (біомаса). І якщо остання вважає закони нормальними, то з точки зору суспільства (стада) так воно і є. Звичайно, суспільство помиляється. І то нерідко.

Якщо в розважальному закладі туалети використовуються не зовсім за призначенням, постійно накурено, і контингент напівп’яний, то як на мене цілком правильно вимагати паспорт при вході.

Sandy сказав...

Дріб­на шу­ше­ра як бу­ла не­до­тор­ка­ною так і ли­ши­ла­ся б піс­ля при­й­нят­тя за­ко­ну.
За­те най­біль­ша бан­да в Ук­ра­ї­ні під на­звою мі­лі­ція от­ри­має ще один при­від са­ди­ти лю­дей, які ні­чо­го по­га­но­го не роб­лять, — за секс з 15-річ­ни­ми.

Втім, тут вже все од­но — од­ним при­во­дом біль­ше, од­ним мен­ше — зна­й­дуть за що по­са­ди­ти, як­що за­хо­чуть. А все че­рез те, що сус­пі­ль­с­т­во, яке оби­рає де­пу­та­ти­ків, вва­жає це пра­ви­ль­ним.

Я з сус­пі­ль­с­т­вом не зго­ден ка­те­го­рич­но. Я вва­жаю, що для змен­шен­ня кіль­кос­ти пра­во­по­ру­шень в Ук­ра­ї­ні, не­об­хід­но не но­ві за­ко­ни при­й­ма­ти, а ска­со­ву­ва­ти ті, що вже є. А то вже ско­ро лю­ди бу­дуть по­ру­шу­ва­ти за­ко­ни вже тим, що ди­ха­ють!

Але най­біль­ше ме­не ди­вує те, що лю­ди не ба­чать оче­вид­них ре­чей. На­при­клад, що пас­пор­т­ний кон­т­роль не впли­ває на на­ку­ре­ність у ту­а­ле­ті.

Andriy сказав...

Ну не отримає міліція нового приводу, бо вона вже його має у вигляді "своєї" експертизи :)
Більшості людей взагалі складно розуміти закони :)
Паспортний контроль справді не впливає на накуреність у туалеті. Але він не дає пройти туди неповнолітнім особам :)

Sandy сказав...

Так, склад­но. От я, на­при­клад, не ро­зу­мію на­ві­що ок­ре­мий ан­ти­пе­до­фі­ль­ний за­кон, як­що стат­тю за зґвал­ту­ван­ня (зо­кре­ма не­пов­но­літ­ніх) ні­хто не ска­со­вує.

Що сто­су­є­ть­ся ту­а­ле­та з пас­пор­т­ним кон­т­ро­лем, то я ду­маю, що ко­ристь від то­го, що не­пов­но­літ­ні бу­дуть ку­ри­ти в ин­шо­му ту­а­ле­ті ду­же сум­нів­на.

Andriy сказав...

Згвалтування - це важкий злочин, тому відповідальність за нього не скасують.
Не всі діти курять :)

Sandy сказав...

Дякую, кеп!